Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden gelden voor alle afgesloten overeenkomsten tussen Greetings from Utrecht en de klant. 

Greetings from Utrecht is eigendom van D. Steen en is gevestigd in Utrecht. KvK nr: 54475988

  

Boeken van een tour en/of workshop

Een wandel- of fietstour en/of workshop boekt u via de mail. Ook ontvangt u per mail de bevestiging van de reservering. Hierop staat de datum, het tijdstip en de vertrek locatie vermeld. De reservering is definitief na betaling van de factuur. 

Betaling

Na de reservering ontvangt u digitaal de factuur. De betaling aan Greetings from Utrecht dient u voor aanvang van de tour of workshop te voldoen. 

Aanvang tour en/of workshop 

Zorg dat u op het juiste tijdstip en de juiste locatie aanwezig bent.
Bel naar het in de mail opgegeven telefoonnummer als u iets later bent.
De stadsgids wacht maximaal vijftien minuten op de afgesproken locatie. Tenzij u telefonisch iets anders heeft afgesproken.
Bij een ‘no-show’ vindt geen restitutie plaats van het reeds ontvangen betaling of de nog te betalen factuur. 

Maximum aantal personen per gids

Voor een tour per voet geldt een maximum van 25 personen per gids.
Voor een tour op de fiets geldt een maximum van 15 personen per gids.

Wijziging aantal personen 

Een wijziging in het aantal personen heeft geen invloed op het te betalen bedrag.

 Aansprakelijkheid 

Deelname aan onze wandelingen, fietstochten en workshops is voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan het verkeer. Greetings from Utrecht is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een wandeling, fietstocht of workshop. Ook is Greetings from Utrecht niet aansprakelijk of voor schade door de deelnemer aangebracht aan (materiaal van) derden tijdens een wandeling, fietstocht of workshop. 

Greetings from Utrecht is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij de groep blijven tijdens de tours. Bij kwijtraken van de groep kan de deelnemer geen restitutie ontvangen. Bij eventuele uitval van de fiets tijdens een fietstocht mag de gids de tour vervolgen zonder deze deelnemer, restitutie is niet mogelijk.

  

Annulering door klant 

  • Reserveringen kan de klant tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos annuleren.
  • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij het annuleren van een reservering in de week voorafgaande aan de stadswandeling of fietstocht wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij annulering op de dag zelf wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

 

 Annulering door Greetings from Utrecht  

Greetings from Utrecht behoudt het recht om een rondleiding of evenement (bij overmacht) te annuleren. In dit geval krijgt de klant het volledige betaalde bedrag toegestuurd of wordt een nieuwe datum gepland.

Tours op Google maps via link: Na betaling ontvangt u de link naar een route op Google maps. De ontvangen link naar street art kaart op Google maps is niet overdraagbaar. De tour werkt op mobiele data en daar moet de gebruiker zelf voor zorg dragen. De tour en link mogen niet gedeeld worden met anderen dan degene die de tour heeft aangeschaft. Op de tours, foto’s en teksten is auteursrecht van toepassing. Bij schending hiervan stuurt Greetings from Utrecht een factuur wegens oneigenlijk gebruik. 

 

Verantwoordelijkheden voor opdrachtgever m.b.t. het (mede) organiseren van een Bijeenkomst-Op-Maat  

1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, Greetings from Utrecht spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken (overheids)instanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn (betalings) verplichtingen jegens Greetings from Utrecht niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen, voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan het bestemmingsplan valt niet aan te merken als een gebrek.  

2. Opdrachtgever vrijwaart Greetings from Utrecht van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.  

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van een georganiseerd of uitgevoerd evenement.  

4. Elektriciteits-, gas-, water-, licht- en riolering voorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd.  

5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor en zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van kunstenaars, workshopgevers, gidsen, sprekers en bezoekers van georganiseerd of uitgevoerd evenement.  

6 Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door de Greetings from Utrecht ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan Greetings from Utrecht op te leveren. 

7 Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat een ieder (niet zijnde Greetings from Utrecht) die in opdracht van de opdrachtgever werkzaam zijn voor, tijdens en na het evenement, als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet handelt, de voorschriften als omschreven in voornoemde wet en de daarop gebaseerde besluiten in acht neemt.